Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

1. Algemene bepalingen

Het Studentenstatuut wordt vastgesteld door het College van Bestuur, de faculteitsdirectie, de voorzitter van de programmaraad van het instituut HMP met instemming van de Medezeggenschapsraad en de deelraden (art. 1.3). Elke student die zich voor het eerst inschrijft aan de HAN, krijgt een instructie (art. 1.4.1) over hoe het Studentenstatuut via de HAN-site geraadpleegd kan worden.

2.1 Organisatie van de HAN

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) (art. 2.1.1) bestaat uit de Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij (GGM), de Faculteit Educatie, de Faculteit Economie en Management (FEM) en de Faculteit Techniek.

2.2 Dagelijkse leiding

Het College van Bestuur (CvB) (art. 2.3) heeft de leiding over de HAN als geheel. De dagelijkse leiding van de faculteit berust bij de faculteitsdirectie (art. 2.4), en de instituten worden geleid door instituutsdirecteuren (art. 2.5).

2.3 Inspraak

De HAN heeft een Medezeggenschapsraad (MR) (art. 2.6), en zowel de faculteiten als het instituut HMP hebben een deelraad (art. 2.6). De MR en deelraden zijn bevoegd om met respectievelijk het CvB, de faculteitsdirecties en de programmaraad van het HMP alle zaken te bespreken, die de HAN en/of de faculteit/instituut HMP betreffen.

3.1 Privacy persoons- en adresgegevens

Zodra jij je hebt ingeschreven, kun je erop vertrouwen dat de HAN jouw persoons- en adresgegevens uiterst zorgvuldig behandelt. Wat dat betreft houden wij ons onverkort aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Bijlage 4 art. 2) en andere relevante wet- en regelgevingen.

3.2 Aanmelden vóór aanvang van het studiejaar

Tot en met 15 augustus kun je je inschrijven voor een voltijdse opleiding (art. 3.1.1). Wil je je inschrijven voor een deeltijdse variant (art. 3.1.2) dan kun je dat doen tot en met 1 september.

3.3 Inschrijven tijdens het studiejaar

Als je je inschrijft terwijl het studiejaar al begonnen is, dan geldt jouw inschrijving voor de rest van datzelfde studiejaar (art. 3.2.1). Indien de verplichte studiekeuzecheck voor jou van toepassing is (art. 3.2.4), kun je je alleen inschrijven als je deze naar ieders tevredenheid hebt doorlopen.

3.4 Tussentijds beëindigen van inschrijving door jezelf of door de HAN

Wil je je studie beëindigen of je inschrijving intrekken, dan meld je dat altijd zelf bij Studielink (art. 3.3.1). Als je je inschrijving voor een nieuw studiejaar wilt intrekken (art. 3.3.2), dan moet je dat vóór 1 september van dat studiejaar doen.

3.5 Verschil wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld

Elk jaar dat je studeert moet je collegegeld betalen (art. 3.4.1). Afhankelijk van jouw situatie betaal je óf het wettelijk collegegeld (art. 3.4.2) óf het instellingscollegegeld (art. 3.4.4). De hoogte en betalingstermijnen van het wettelijke collegegeld (art. 1.3.2) worden bepaald door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De hoogte van het instellingscollegegeld en de betalingstermijnen (art. 1.3.2) daarvan worden bepaald door het CvB van de HAN.

3.6 Collegegeld, examengeld: hoogte, wijze van betaling en restitutie

Je betaalt collegegeld (art. 3.4) als je een voltijds student, een deeltijdse dan wel duale student bent. Ben je een extraneus (art. 3.4.3) dan betaal je examengeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld.

3.7 Wanbetaling collegegeld

Zodra je – ook na schriftelijke aanmaning van onze kant – verzuimt om het collegegeld te betalen (art. 4.3) treden er procedures in werking, die nogal wat consequenties voor je hebben. Je verliest dan het recht om onderwijs te volgen (art. 4.3.1.a) en tentamens/examens (art. 4.3.1.b) af te leggen.

3.8 Studiekosten

De kosten van studiebenodigdheden (art. 6.1.5), zoals boeken, excursies en practicabenodigdheden, staan in redelijke verhouding tot het gemiddelde inkomen van de student.

3.9 Collegegeldvrij besturen

Als je als student bent ingeschreven kun je onder bepaalde voorwaarden voor een periode van maximaal één volledig studiejaar vrijgesteld worden van het betalen van wettelijk collegegeld (art. 3.7.1). Je kunt hiertoe bij het College van Bestuur een verzoek indienen.

4.1 Jouw rechten als HAN-student

Ben je eenmaal ingeschreven voor een voltijdse -, deeltijdse – of duale opleiding, dan heb je in principe het recht van toegang tot alle gebouwen en collecties (art. 4.1.4) van de HAN. Je hebt het recht om deel te nemen aan het onderwijs (art. 4.1.1), tenzij de beschikbare onderwijscapaciteit beperkt is (art. 4.1.1). Je hebt actief en passief kiesrecht (art. 2.6.2) voor de studentengeledingen van de MR, faculteitsraad en opleidingscommissie.

Hoofdstukken